Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

VÌ SAO NGÀI VĂN THÙ VÀ PHỔ HIỀN, LẠI MUỐN DẪN HẾT NHỮNG NGƯỜI ĐÓ VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC?

VÌ SAO NGÀI VĂN THÙ VÀ  PHỔ HIỀN,

 LẠI MUỐN DẪN HẾT NHỮNG

NGƯỜI ĐÓ VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đã nói lên dụng ý ở đây rồi, sợ người ta nói pháp môn Tịnh Độ là chuyên tiếp dẫn những bà già, ông già, bà già. 

Còn người có trí huệ lớn, có phước đức lớn, họ không học pháp môn này, làm khơi dậy lòng hoài nghi của người đời, cho nên từ xưa đến nay có rất nhiều người thông minh, có trí huệ, có địa vị, có phước đức lớn, đều Quy Y Tịnh Độ chuyên niệm Phật A Di Đà, làm mẫu mực cho người thế gian.

Bởi vì Kinh Luận của Tịnh Độ thấy rất đơn giản, bộ Kinh này có chú giải, nếu không có chú giải, chỉ xem bạch văn, một cuốn rất mỏng, người ta xem thường nó.

Khi tôi mới học Phật, khởi lòng tin đối với Tịnh Tông, đã mất khoảng thời gian khoảng hai mươi năm, Thầy Phương không giới thiệu cái này, không giới thiệu Tịnh Tông.

Chương Gia Đại Sư cũng không giới thiệu Tịnh Tông, khi tôi thân cận Thầy Lý, thầy mới giới thiệu cho tôi biết, tôi bán tín bán nghi. Thầy ấy đã dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo để dạy tôi, nhưng tôi vẫn không hề lay động, tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi, tôi tiếp nhận Tịnh Tông là do giảng Kinh Hoa Nghiêm.

Giảng Kinh Hoa Nghiêm mười mấy năm, giảng được một nửa, vào thời đó giảng Kinh Hoa Nghiêm một tuần giảng ba lần, hai lần giảng về Bát Thập Hoa Nghiêm, một lần giảng về Tứ Thập Hoa Nghiêm, cả hai đều giảng được khoảng một nửa.

Trong Kinh Hoa Nghiêm thấy Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, hơn nữa dẫn theo trong Pháp Hội Hoa Tạng, gồm bốn mươi mốt vị Pháp Thân Đại Sĩ đồng quy Cực Lạc, về đó học với Phật A Di Đà, tôi đọc đến đoạn Kinh này, đã lãnh hội được ý nghĩa của nó một cách sâu sắc.

Thế Giới Hoa Tạng không tốt sao?

Phật Tỳ Lô Giá Na không bằng Phật A Di Đà sao?

Đây là những vấn đề của tôi.

Vì sao Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, lại muốn dẫn hết những người đó về Thế Giới Cực Lạc?

Sự việc này đã xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm, đương nhiên cái lý này vẫn còn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, đọc lại tỉ mỉ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ hiểu thôi. Bồ Tát ở Thế Giới Hoa Tạng, đoạn tận bốn mươi mốt phẩm tập khí vô minh, cần phải ba đại A tăng kỳ kiếp, thời gian dài như thế.

Những vị Pháp Thân Bồ Tát này, nếu như về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, ở đó tu tập, như các vị pháp thân Bồ Tát đây, thì bốn mươi mốt phẩm tập khí vô minh, thì chỉ trong một thời gian ngắn là đoạn tận.

Động tác này thật sự quá giỏi, đã nâng cao pháp môn Tịnh Độ, chẳng những nâng cao bằng với Hoa Nghiêm, mà còn siêu việt hơn Hoa Nghiêm nữa. Chỗ trở về cuối cùng của Hoa Nghiêm, sự thành tựu viên mãn, là ở chỗ Thập Đại Nguyện Vương quy hướng Cực Lạc.

Thế nên tôi đã quay đầu lại thật sự đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh, đã có lòng tin vững chắc đối với Tịnh Độ Tông, cho nên tôi nghĩ đến người xưa thường dạy, pháp môn này gọi là pháp khó tin.

Con đường chính bản thân tôi đi, phải mất hơn hai mươi năm, giảng Kinh Lăng Nghiêm, giảng đại ý Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi mới làm quen với Tịnh Độ, thật là không dễ. Nếu như tôi không có một số nền tảng của các bộ Đại Kinh này, thì đối với Tịnh Độ vẫn bán tín bán nghi.

Sau này thấy rất nhiều các bậc Cổ Đức, chúng ta thật sự còn kém họ rất nhiều, theo không kịp, họ đều chọn pháp môn này, tuyệt đối chẳng phải là ngu si đâu, chắc chắn trong đó có lý do của họ, khiến cho chúng ta tiếp nhận, thật sự tiếp nhận, nghiêm chỉnh học tập. 

Tịnh Độ Ngũ Kinh giảng qua một lần, ngay cả Vãnh Sanh Luận cũng giảng một lần, Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là giảng nhiều nhất.

Dưới đây dẫn chứng cuốn Di Đà Sớ Sao: Như Di Đà Sớ Sao viết, hựu khởi tín nhân duyên phân sớ. Trong Sớ Sao Liên Trì Đại Sư dẫn chứng Khởi Tín Luận, trong đoạn chú giải nhân duyên phần. Sớ là chú giải. Minh tín vị sơ tâm, hữu tứ chủng cơ. Ở đây nói đến căn cơ của chúng sanh bất đồng, đây là tín vị sơ tâm.

***