Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

TRỒNG CÁC CĂN LÀNH, NGUYỆN SANH CỰC LẠC THẤY A DI ĐÀ PHẬT

TRỒNG CÁC CĂN LÀNH, NGUYỆN SANH CỰC LẠC THẤY A DI ĐÀ PHẬT