Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MỘT - LỜI DỊCH GIẢ

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MỘT - LỜI DỊCH GIẢ

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI - BÀI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH HUỆ ĐẠT

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI - BÀI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH HUỆ ĐẠT

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BA - HẬU TẦN THÍCH TĂNG TRIỆU Ở TRƯỜNG AN SÁNG TÁC

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BA - HẬU TẦN THÍCH TĂNG TRIỆU Ở TRƯỜNG AN SÁNG TÁC

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BỐN - TÔNG BẢN NGHĨA

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BỐN - TÔNG BẢN NGHĨA

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP NĂM - VẬT BẤT THIÊN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP NĂM - VẬT BẤT THIÊN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP SÁU - BẤT CHÂN KHÔNG

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP SÁU - BẤT CHÂN KHÔNG

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BẢY - BÁT NHÃ VÔ TRI TIỂU DẪN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BẢY - BÁT NHÃ VÔ TRI TIỂU DẪN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP TÁM - THƯ CỦA LƯU DI DÂN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP TÁM - THƯ CỦA LƯU DI DÂN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP CHÍN - THƯ CỦA TĂNG TRIỆU TRẢ LỜI LƯU DI DÂN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP CHÍN - THƯ CỦA TĂNG TRIỆU TRẢ LỜI LƯU DI DÂN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI - NIẾT BÀN VÔ DANH

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI - NIẾT BÀN VÔ DANH

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI MỘT - BIỂU VĂN TRÌNH VUA TẦN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI MỘT - BIỂU VĂN TRÌNH VUA TẦN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI HAI - KHAI TÔNG RÕ NGHĨA

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI HAI - KHAI TÔNG RÕ NGHĨA

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BA - TẦM THỂ LẬP DANH

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BA - TẦM THỂ LẬP DANH

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BỐN - LẬP THỂ VÔ DANH

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BỐN - LẬP THỂ VÔ DANH

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI NĂM - TRÁCH VẤN LUẬN CỨ

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI NĂM - TRÁCH VẤN LUẬN CỨ

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI SÁU - SIÊU CẢNH HỮU VÔ

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI SÁU - SIÊU CẢNH HỮU VÔ

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BẢY - SƯU TẦM HUYỀN DIỆU

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BẢY - SƯU TẦM HUYỀN DIỆU

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI TÁM - DIỆU ĐẠO THƯỜNG TỔN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI TÁM - DIỆU ĐẠO THƯỜNG TỔN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI CHÍN - VẬT BẤT THIÊN

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI CHÍN - VẬT BẤT THIÊN

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI MƯƠI - GIẢI ĐÁP SAI BIỆT

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI MƯƠI - GIẢI ĐÁP SAI BIỆT

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực