Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

TÔN GIÁO PHẢI QUAY VỀ VỚI NỀN GIÁO DỤC, TUY CÓ DẠY PHÁP NHƯNG KHÔNG HÀNH, KHÔNG CHỨNG

0