Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ LƯỢC SỬ MƯỜI BA VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG