Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

THÂM NHẬP KINH TẠNG ĐỂ CÓ THỂ GIẢNG RÕ RÀNG, GIẢNG MINH BẠCH PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

0