Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN MỘT

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN HAI

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN HAI

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN BA

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN BA

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN BỐN

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ - PHẦN BỐN

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp