Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

TẬT BỆNH CỦA THÂN THỂ, SỐNG TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU NÀY CÓ TAI BIẾN

TẬT BỆNH CỦA THÂN THỂ,

SỐNG TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

NÀY CÓ TAI BIẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cấp cứu, hiện nay tai họa quá nhiều, thật sự thông đạt thì có thể hóa giải được tai họa, thật sự thông đạt thì có thể làm tiêu trừ tất cả tật bệnh của thân tâm, có nhiều điều lợi ích như vậy.

Tai họa nhiều như thế, chúng ta dùng phương pháp nào để giúp họ đây?

Ở trong pháp Đại Thừa, Chư Phật Bồ Tát chỉ nói một câu, hóa giải tất cả tai họa, là giảng Kinh thuyết pháp.

Quý vị nghĩ thử xem có lý hay không?

Có lý, giải quyết từ ngồn gốc. Tật bệnh của thân thể, sống trên quả Địa Cầu này có tai biến.

Nguyên nhân gì vậy?

Đều do chúng ta làm trái ngược lại với tự tánh, và có những tư tưởng hành vi sai lầm mà chiêu cảm ra. Giảng Kinh thuyết giáo, khiến chúng ta giác ngộ, hiểu rõ. Chúng ta buông bỏ những tư tưởng hành vi sai lầm, làm những điều tương ứng với tự tánh, tìm lại những tư tưởng hành vi chính xác, thì vấn đề lập tức được hóa giải, đây không phải là mê tín.

Lão Tổ Tông của chúng ta biết, ngàn vạn năm tương truyền lại: Kiến Quốc quân dân, giáo học vi tiên.

Việc lớn nhất trên thế gian này là gì?

Là dạy học chứ không phải điều gì khác. Bậc Đại Thánh Đại Hiền họ không ra làm quan, họ không làm những công việc khác, một đời họ cống hiến cho việc dạy học. Nhìn Khổng Mạnh ở Trung Quốc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, bạn lại nhìn các vị lãnh tụ của các Tôn Giáo trong những dân tộc khác, chẳng có người nào không suốt đời dạy học.

Nội dung dạy học, nòng cốt dạy học, đều là tánh đức. Người Trung Quốc đem nó phân loại ra thành, luân lý, đạo đức, nhân quả, nâng lên cao nữa chính là khoa học và triết học. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi, cần nên làm bậc mẫu mực, bậc mẫu mực chính là chân tu.

Cư Sĩ Lưu Tố Vân nói sáu chữ, đây là Chư Phật Bồ Tát nói: Thật thà, nghe lời, chân tu. Một đời cô ấy chính là sáu chữ này, cho nên cô ấy đã làm bậc mẫu mực hay nhất cho mọi người xem, làm mẫu mực là thân giáo. Học Phật mà còn bị thân bệnh, thì mọi người trong xã hội này nhìn thấy sẽ không sanh khởi tín tâm, học Phật mà thành ra như vậy thì thôi đi, đừng học nữa.

Phải được như thế nào đây?

Thân tâm khỏe mạnh, không có phiền não, không có ưu tư, không có tập khí, thường sanh tâm hoan hỷ. Di Lặc Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy, luôn luôn hòa khí, luôn luôn hoan hỷ, đó là tướng học Phật đấy, nơi sinh sống không có tai họa, sẽ không có tai họa.

Ở Trung Quốc người già thường nói: Phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Học Phật là người có phước báo nhất, nơi họ ở, phong thủy của nơi này tự nhiên biến thành tốt, phong thủy chuyển đổi theo tâm con người. Người không có phước báo, sống ở một nơi phong thủy rất tốt, nhưng họ sống ở đó ba năm, thì phong thủy hoàn toàn trở nên xấu. 

Ngược lại nơi phong thủy rất xấu, rất kém, nếu là người có phước ở đó thì chỉ cần ba năm thôi, thì phong thủy nơi này sẽ trở nên tốt. Tâm con người có thể thay đổi được đại tự nhiên, có thể thay đổi được môi trường.

Cách nói này ở Trung Quốc ít nhất cũng có năm nghìn năm rồi, người Trung Quốc có năm nghìn năm kinh nghiệm, có năm nghìn năm hiệu quả. Ngày nay con người ta không tin, không tin nên tai họa xuất hiện.

Chuyển biến thật sự chỉ ở trong một niệm, làm sao bạn biết được là chuyển biến?

Là sự dạy dỗ của Thánh Hiền, sự dạy dỗ của Chư Phật Bồ Tát, nên học tập nhiều, thì bạn sẽ hiểu. Học được rồi, thì tự bản thân sẽ chuyển, thật sự làm được có hiệu quả, người khác nhìn thấy thì họ sẽ tin, chẳng phải là mê tín, chẳng phải là lạc hậu. Cho nên đầu tiên chúng ta cần kiến lập, niềm tin đối với Cổ Thánh Tiên Hiền, giống như Khổng Tử vậy.

***