Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❁ TÁNH ĐỨC LÀ THỨ VỐN SẴN CÓ NHƯNG BỊ MÊ MẤT, CẦN PHẢI KHÔI PHỤC

❁ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

❁ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

❁ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

❁ ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

❁ ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

❁ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không