Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 6
THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 27
NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 18
QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM

MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI, PHÚ QUÝ BẤT NĂNG DÂM

BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI, PHÚ QUÝ BẤT NĂNG DÂM

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức