Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHÁN GIÁO

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHÁN GIÁO

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM HAI - PHẨM PHƯƠNG TIỆN 

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM HAI - PHẨM PHƯƠNG TIỆN 

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BA - PHẨM THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BA - PHẨM THÍ DỤ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BỐN - PHẨM TÍN GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BỐN - PHẨM TÍN GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM NĂM - PHẨM DƯỢC THẢO DỤ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM NĂM - PHẨM DƯỢC THẢO DỤ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM SÁU - PHẨM THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM SÁU - PHẨM THỌ KÝ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BẢY - PHẨM HÓA THÀNH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM BẢY - PHẨM HÓA THÀNH DỤ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM TÁM - PHẨM NĂM TRĂM ĐỆ TỬ THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM TÁM - PHẨM NĂM TRĂM ĐỆ TỬ THỌ KÝ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM CHÍN - PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHÂN KÝ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM CHÍN - PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHÂN KÝ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÁP SƯ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÁP SƯ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM KIẾN BẢO THÁP

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM KIẾN BẢO THÁP

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM TRÌ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM AN LẠC HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM AN LẠC HẠNH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác