Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không