Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC!

0