Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO NGÀY NAY BIẾN THÀNH TÔN GIÁO, NHỮNG HỌC SINH ĐỜI SAU NHƯ CHÚNG TA CÓ LỖI VỚI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

0