Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHẬT GIÁO LÀ NỀN GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

❋ THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

❋ THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❋ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

❋ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ