Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO LÀ NỀN GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

PHẬT PHÁP THÙ THẮNG NHẤT, LỖI LẠC NHẤT, SỐNG ĐỘNG

PHẬT PHÁP THÙ THẮNG NHẤT, LỖI LẠC NHẤT, SỐNG ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ GIÁO DỤC

ĐÂY LÀ GIÁO DỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ GÌ? BUÔNG XUỐNG LÀ PHẬT PHÁP

PHẬT PHÁP LÀ GÌ? BUÔNG XUỐNG LÀ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP SAU KHI PHÁT NGUYỆN PHẢI THẬT LÀM, THẬT TU

PHẬT PHÁP SAU KHI PHÁT NGUYỆN PHẢI THẬT LÀM, THẬT TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không