Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO LÀ NỀN GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
TRONG GIA ĐÌNH CÁI GÌ LÀ SỐ MỘT? GIÁO DỤC LÀ SỐ MỘT!

TRONG GIA ĐÌNH CÁI GÌ LÀ SỐ MỘT? GIÁO DỤC LÀ SỐ MỘT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC!

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT PHÁP LÀ DẠY HỌC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không