Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

❋ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❋ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 8
❋ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

❋ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❋ PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

❋ PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ

❋ ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không