Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO, GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO, GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 8
PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 4
PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT A DI ĐÀ LÀ MỘT PHÁP TRONG NĂNG SANH VẠN PHÁP

PHẬT A DI ĐÀ LÀ MỘT PHÁP TRONG NĂNG SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ

ĐÂY LÀ DO BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không