Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không