Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO DỤC TÔN GIÁO, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO

0