Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRÍ GIẢ

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

TRÍCH TRONG TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN

TRÍCH TRONG TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành