Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

Giảng giải: Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

Giảng giải: Hoà Thượng Tinh Vân

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

Giảng giải: Đàm Loan Đại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ NGÔ HUỆ TẾ

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ NGÔ HUỆ TẾ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TẠ HUỆ LÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

KHIẾN CHÚNG TA CÓ CHỖ KÝ THÁC, CÓ CHỖ NƯƠNG TỰA.

KHIẾN CHÚNG TA CÓ CHỖ KÝ THÁC, CÓ CHỖ NƯƠNG TỰA.

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá.

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

TẠI SAO CÓ CẢNH GIỚI MA?

TẠI SAO CÓ CẢNH GIỚI MA?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành