Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

DẠY HÀNH NHÂN HÃY CHUYÊN CẬY VÀO PHẬT LỰC

DẠY HÀNH NHÂN HÃY CHUYÊN CẬY VÀO PHẬT LỰC

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

ĐỨC DỤC KHẢI MÔNG

ĐỨC DỤC KHẢI MÔNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

KHUYÊN NIỆM KÈM THÊM DANH HIỆU QUÁN ÂM

KHUYÊN NIỆM KÈM THÊM DANH HIỆU QUÁN ÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

TÁN TỊNH ĐỘ SIÊU THẮNG

TÁN TỊNH ĐỘ SIÊU THẮNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THÀNH TÍNH, NGUYỆN THIẾT

THÀNH TÍNH, NGUYỆN THIẾT

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ ÔN QUANG HY

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ ÔN QUANG HY

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ ÔN QUANG HY

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ ÔN QUANG HY

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ THÔI ÍCH VINH

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ THÔI ÍCH VINH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TỊNH THIỆN

THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ TỊNH THIỆN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

THƯ TRẢ LỜI MẸ CƯ SĨ TRÍ CHÁNH

THƯ TRẢ LỜI MẸ CƯ SĨ TRÍ CHÁNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang.

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

Giảng giải: Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

Giảng giải: Hoà Thượng Tinh Vân