Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

Giảng giải: Hoà Thượng Diệu Liên

TIÊU DIỆT NGOẠI TAM ÁC VÀ NỘI TAM ĐỘC

TIÊU DIỆT NGOẠI TAM ÁC VÀ NỘI TAM ĐỘC

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

KHÔNG TU GIỚI ĐỊNH THÌ CHẲNG SANH TRÍ HUỆ

KHÔNG TU GIỚI ĐỊNH THÌ CHẲNG SANH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

THẤT TÌNH LỤC DỤC VÀ ĐỘNG ĐẤT

THẤT TÌNH LỤC DỤC VÀ ĐỘNG ĐẤT

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

PHẬT TÁNH LÀ GỐC NGUỒN CỦA MỌI CHÚNG SANH

PHẬT TÁNH LÀ GỐC NGUỒN CỦA MỌI CHÚNG SANH

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

QUẢ BÁO HUỶ BÁNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUẢ BÁO HUỶ BÁNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

NHẬN THỨC VỀ PHONG THUỶ

NHẬN THỨC VỀ PHONG THUỶ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH

HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá