Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ KHÁC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

✯ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 27
✯ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

✯ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 22
✯ HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

✯ HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

Kết tập: Đệ Tử Hòa Thượng Hải Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 49
✯ PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

✯ PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Số bài: 100
✯ A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI

✯ A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI

Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa

Số bài: 5
✯ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

✯ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
✯ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

✯ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

✯ THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

✯ THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng

Số bài: 7
✯ BÍ MẬT CỦA NƯỚC

✯ BÍ MẬT CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng

Số bài: 7
✯ SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

✯ SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

Tác giả: Pháp Sư Quảng Hóa