Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ KHÁC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

❀ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

❀ NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 45
❀ PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

❀ PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 100
❀ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

❀ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

Số bài: 109
❀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI

❀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Cư Sĩ Hứa Chỉ Tịnh
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3
❀ CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

❀ CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
❀ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

❀ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
❀ BÍ MẬT CỦA NƯỚC

❀ BÍ MẬT CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng

Số bài: 6
❀ THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

❀ THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 7
❀ QUỶ HẤP TINH, DO TÀ DÂM CHIÊU CẢM

❀ QUỶ HẤP TINH, DO TÀ DÂM CHIÊU CẢM

Sưu tầm và biên dịch: Hạnh Đoan