Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA HOÀ THƯỢNG HƯ VÂN

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Sa Môn Thích Hằng Đạt

Số bài: 92
HÒA THƯỢNG HƯ VÂN NIÊN PHỔ

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN NIÊN PHỔ

Giảng giải: Hoà Thượng Hư Vân

BÀI CA TÚI DA

BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hoà Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

Giảng giải: Hoà Thượng Hư Vân