Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA HOÀ THƯỢNG DIỆU LIÊN

HOÀ THƯỢNG DIỆU LIÊN VÀ LINH NHAM SƠN TỰ

HOÀ THƯỢNG DIỆU LIÊN VÀ LINH NHAM SƠN TỰ

Việt dịch và biên tập: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 3
PHÁP NGỮ  VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 9
PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 8