Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM

ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ  KHAI THỊ NIỆM PHẬT

ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm