Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ðại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 100
LỜI KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

LỜI KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Đạt Dương

TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

KỆ NIỆM PHẬT

KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa