Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ  KHAI THỊ NIỆM PHẬT

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 6
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ  CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Liên Mãn

Số bài: 4
CHÂN TƯỚNG CỦA NGƯỜI NIỆM PHẬT KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH

CHÂN TƯỚNG CỦA NGƯỜI NIỆM PHẬT KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây 

SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Đại

Số bài: 2