Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THẬT HIỀN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 14
KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành