Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 4
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

Số bài: 223
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 
Việt dịch: Sa Môn Thích Viên Thành

Số bài: 422
PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Liên Trì

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Tác giả: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nguyên An

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhuận Độ

Số bài: 5
TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì