Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 8
PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Đức

Số bài: 4