Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 13
BÀI THƠ PHÍ NHÀN

BÀI THƠ PHÍ NHÀN

Tác giả: Đại Sư Hám Sơn

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

Số bài: 29
KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 33