Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 468
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 397
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 361
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang đệ tử Như Hòa

Số bài: 50
VĂN SAO TINH HOA LỤC

VĂN SAO TINH HOA LỤC

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 25
ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
VIệt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương

Số bài: 8
ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 69
LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang 
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ

Giám định: Đại Sư Ấn Quang 
Biên thuật: Pháp Sư Đạt Nhân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 60
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT

LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương

Số bài: 15