Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP

Kết tập: Đệ tử Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP VÀ ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP VÀ ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN

Kết tập: Đệ tử Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

NGÀI ĐẠI CA DIẾP, NGƯỜI CHA CỦA TĂNG GIÀ

NGÀI ĐẠI CA DIẾP, NGƯỜI CHA CỦA TĂNG GIÀ

Kết tập: Đệ tử Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp