Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA THẦY GIÁO TẠ DIỆC HUY

CON NGƯỜI LÀ CÓ THỂ DẠY TỐT ĐƯỢC

CON NGƯỜI LÀ CÓ THỂ DẠY TỐT ĐƯỢC

Giảng giải: Thầy Giáo Tạ Diệc Huy

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

Số bài: 3