Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA THẦY GIÁO CHU VỊNH SAM

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam

Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 4
ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TRONG THẾ KỶ MỚI

ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TRONG THẾ KỶ MỚI

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt