Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ NGUYÊN HIỂU

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 11
DU TÂM AN LẠC ĐẠO

DU TÂM AN LẠC ĐẠO

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 7
ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YẾU

ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA YẾU CHỈ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA YẾU CHỈ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

YẾU CHỈ KINH PHÁP HOA

YẾU CHỈ KINH PHÁP HOA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

SÁM HỐI SÁU CĂN THEO ĐẠI THỪA

SÁM HỐI SÁU CĂN THEO ĐẠI THỪA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường