Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ NGỘ ĐẠO

THÂN GIÁO CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THÂN GIÁO CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 6