Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG

NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Chơn

Số bài: 50
TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 12
MẸ HIỀN CON HIẾU

MẸ HIỀN CON HIẾU

Giảng giải: Thân Mẫu Triệu Lương Ngọc và Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 7
TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 4
CHIA SẺ TÂM ĐẮC VỀ VIỆC HỌC TẬP TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI. PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

CHIA SẺ TÂM ĐẮC VỀ VIỆC HỌC TẬP TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI. PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Việt dich: Cư Sĩ Diệu Hà

Số bài: 5
CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH

CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 6
VÌ SAO TÔI PHẢI XUẤT GIA?

VÌ SAO TÔI PHẢI XUẤT GIA?

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

GIỚI LUẬT RẤT QUAN TRỌNG

GIỚI LUẬT RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

NGŨ GIỚI BIỂU GIẢI

NGŨ GIỚI BIỂU GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 4
DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN PHÁT ẨN

DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN PHÁT ẨN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 2
SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 14
TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

Số bài: 8
LÀM THẾ NÀO HỘ TRÌ NGƯỜI GIÀ VÃNG SANH?

LÀM THẾ NÀO HỘ TRÌ NGƯỜI GIÀ VÃNG SANH?

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC?

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 4
NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TÂM ĐẮC CHÍN TUẦN BẾ QUAN NIỆM PHẬT

TÂM ĐẮC CHÍN TUẦN BẾ QUAN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Việt dịch: Cư Sĩ Chân Tu

Số bài: 2