Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ DIỄN BỒI

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 25
✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

Số bài: 32