Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 6
✯ MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

✯ CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 5
✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 447
✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 3
✯ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

✯ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 35
✯ GẬY KIM CANG HÉT

✯ GẬY KIM CANG HÉT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 8
✯ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

✯ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 18
✯ MƯỜI PHÁP GIỚI

✯ MƯỜI PHÁP GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 12
✯ NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA

✯ NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu

Số bài: 13
✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 29
✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 4
✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢNG

✯ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 6
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 15
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 40
✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 6
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
✯ PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 43