Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 24
❀ MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

❀ TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

❀ TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

❀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

❀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 65
❀ SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

❀ GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 41
❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 452
❀ NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

❀ NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Trường Đại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 8
❀ GẬY KIM CANG HÉT

❀ GẬY KIM CANG HÉT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 29
❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 9
❀ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 7
❀ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 8
❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 17
❀ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

❀ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 24
❀ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 6
❀ PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 43
❀ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

❀ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 6
❀ KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

❀ KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 11