Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TINH VÂN

❋ CẨM NANG ĐỜI NGƯỜI

❋ CẨM NANG ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 6
❋ MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

❋ MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân
Việt dịch: Sa Môn Thích Đạt Ma Chí Hải

❋ NHẬN LỖI CẦN CÓ DŨNG KHÍ

❋ NHẬN LỖI CẦN CÓ DŨNG KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Huệ Hạnh

❋ BẢY BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

❋ BẢY BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân