Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

✯ CẨM NANG TU ĐẠO

✯ CẨM NANG TU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 11
✯ LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

✯ LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 15