Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

❀ CẨM NANG TU ÐẠO

❀ CẨM NANG TU ÐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 11
LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ni Chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng

Số bài: 17