Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 92
✯ HƯ VÂN NIÊN PHỔ - THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

✯ HƯ VÂN NIÊN PHỔ - THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Chùa Vạn Phật Thánh Thành
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 7
✯ ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

✯ ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban phiên dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 10
✯ HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

✯ HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban phiên dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

✯ BÀI CA TÚI DA

✯ BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành