Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

❀ BÀI CA TÚI DA

❀ BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

❀ GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

❀ GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

❀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

❀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

❀ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

❀ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 92