Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

❋ HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

❋ HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

Kết tập: Đệ Tử Hòa Thượng Hải Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 49
❋ LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

❋ LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền

❋ DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

❋ DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền

❋ KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

❋ KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền